Voorwaarden, Privacy, Cookies op de website(s) in het netwerk gogo-shopping.nl +(com)- gogo-holidays.nl +(com)

gogo-shopping.nl als administrator, de term -ons- of -wij- verwijst naar de eigenaren van de websites zoals onderaan de pagina vermeld.

Algemeen

Heeft u vragen die te maken hebben over uw bestelling(en) en/of producten te vinden via deze website? Dan kan u contact opnemen met de betreffende verkopende website waar u naar toe gelinkt wordt. Wij zijn niet de verkopende partij van de diensten en/of producten te vinden op deze website, maar slechts een verzamelwebsite. Ondanks het feit dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en of sjablonen op deze site. Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website.

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers.  informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan u als gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het kan voorkomen dat prijzen, productinformatie of afbeeldingen niet overeen komen met de aanbieder van het product en of dienst. Wij zijn hier niet verantwoordelijk voor. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Privacy Statement

Wij vinden uw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij dat doen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken GEEN persoonsgegevens bij gebruik van deze website. Indien er gebruik gemaakt wordt van google analytics dan worden IP adressen volledig geanonimiseerd. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Omdat er GEEN gegevens worden verzameld van bezoekers van deze website kunnen deze ook niet worden gedeeld met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Omdat er GEEN gegevens worden verzameld van bezoekers van deze website kunnen deze gegevens ook niet worden opgevraagd.

Cookies op deze website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken minimaal de functionele cookies. De functionele cookies hebben puur alleen een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Volgens de wet mogen wij functionele cookies direct op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Hieronder vind u een overzicht van cookies die op deze website worden gebruikt.

Functionele cookies

XSRF-TOKEN cookie - Duur: Session

-    Zorgen ervoor dat we kunnen valideren bij een verzoek voor het contactformulier (en in de toekomst wellicht voor andere functies) afkomstig is van de website. Dit voorkomt SPAM bij bezoekers.

Cookie - Duur: Session

-    Worden gebruikt om te bepalen of de bezoeker online is of niet.

Cookieconsent_status cookie - Duur: 1 jaar

-    Deze cookie checkt of u akkoord bent gegaan met de analytics cookies om te voorkomen dat de pop-up op opnieuw wordt getoond.

Overige bepalingen omtrent het plaatsten van cookies

Deze website bevat linkjes naar andere partijen die mogelijk persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben hier geen invloed op.

Door gebruik te maken van deze website is het dus mogelijk dat u op een andere website terecht komt die wel persoonsgegevens verzamelen of naast functionele cookies andere type cookies plaatst waarmee persoonsgegevens worden verzameld.

U kunt zich tevens afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van deze website gebruik maken, content kan eventueel niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de website niet meer naar behoren werkt.

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Extra overige bepalingen kunt u eventueel vinden op onze extra Privacy Statement. Als deze extra Privacy Statement aanwezig is, kunt u deze vinden in de footer van deze website onder of boven deze Privacy Statement

 

********************************************************

Terms and conditions, Privacy, Cookies on the website(s) in the network gogo-shopping.nl (com) gogo-holidays.nl (com) gogo-shopping.nl as an administrator, the term -us - or -we - refers to the owners of the websites, like the bottom of the page.

General

Do you have questions about your order(s) and/or products via this website? You can contact the relevant vendor web site to which you linked. We are not the seller of the products and/or services found on this website, but only a website. Despite the fact that this website with the greatest possible care, we accept no liability for any incorrect or incomplete information. Nor we accept no liability for the consequences of the use of the information and / or templates on this site. We pay our utmost care in compiling this website. By accessing this website and the materials and information contained herein, the user declares to have taken note of the following terms and conditions, to understand, to agree and to be bound by. The user is responsible for the choices he makes on the basis of information on the website, as well as for the use of that information. The user can assign the information on the website any rights.

This website is for general information and may, without prior consent or notice, be changed.

Intellectual property

The content of this website, including texts, photographs, illustrations, graphic material, (trade) names and logos are protected by copyright, trademark and/or other intellectual property rights. All ownership rights are owned by us or our licensors.

The information on this website may only be used by the user himself. The user is in accordance with the said legal rights not allowed to transfer this information to edit, reproduce, or distribute without the prior written consent of the holder (s) of property rights.

Linked internet websites To you as a user is advised that information on websites linked or referred to by us are not being investigated or analyzed. We take no responsibility for the information and/or content of any web sites linked to this site. A link to another website is intended solely for the convenience of the user. It may happen that prices, product information or images do not correspond with the provider of the product and or service. We are not responsible for it.

Access to and use to this website linked web sites is at your own risk; We accept that respect is no any obligation or liability. We reserve the right to terminate any link or information on this website any time to change however, to remove it.

No liability

We strive to provide accurate and up-to-date information on this website, but cannot guarantee that the available information is complete or correct. Nor can we, although we will seek to have this website permanently available, only accept liability for any consequences of the temporary unavailability of the website. We stress the user that certain information comes from external sources. We expressly disclaim all liability for non-performance of a contract, tort, strict liability or any other legal basis, for all direct, indirect, incidental, consequential, supplementary and special damage, as well as for damages which in any way arising out of, or related to the access to and use of this website, regardless of whether they were aware of the possibility (to the occurrence) of such damage.

Privacy Statement

We believe your privacy is important. In this privacy statement we lights as we do.

Personal data processed

We will process any personal data when using this website. If using google analytics then IP addresses fully anonymised. The full IP address in this case is never stored on the hard drive.

Sharing of personal information with third parties

Because no information is collected from visitors to this website can not be shared with any third party.

See, modify, or delete data

Because no information is collected from visitors to this website, this data can not be retrieved.

Cookies on this website

A cookie is a small text file that the first visit to this website is stored in your computer's browser, tablet or smartphone. We use at least the functional cookies. The pure functional cookies have only a technical functionality. These ensure that the website is working properly. According to the law, we must functional cookies directly on your device if they strictly necessary for the use of the site. Below you will find an overview of cookies used on this website.

Functional cookies

XSRF-TOKEN cookie duration: Session

-Ensure that we can validate on a request for the contact form (and in the future for other functions) has been of the website. This prevents SPAM with visitors.

Cookie Duration: Session

-Be used to determine whether the visitor is online or not.

Cookieconsent_status cookie duration: 1 year

-This cookie check or you have agreed with the analytics cookies to prevent the pop up on again.

Other provisions of the set of cookies

This website contains links to other parties who may collect personal information. We have no influence on. By using this website, it is possible that you find on another website that do collect personal information or other type of cookies cookies in addition to functional places with which personal data are collected. You can also opt out of cookies from all Web sites through your internet browser so that it does not save cookies more. In addition, you can get all the information that was previously stored by remove the settings of your browser. If you turn off cookies in your browser, you cannot use all the functionalities of this website, any content can no longer be shown. It can therefore happen that the website is no longer working properly. We would like to point out that you will have the possibility to complain to the national supervisory authority, the authority personal data.

You can find additional other provisions on our extra Privacy Statement. If this extra Privacy Statement is present, you can find them in the footer of this website below or above this Privacy Statement.